ЗА НАС

СТМ “Медико-Консулт” ООД осъществява чрез договор задължително за всяко предприятие годишно комплексно обслужване по трудова медицина, включващо:

Наблюдение на здравословното състояние на работниците и служителите

Провеждане, текущо през годината, на предварителни и периодични медицински прегледи в съответствие с изискванията нормативни документи, анализ и адекватни препоръки
– Оформяне на досиетата за здравното състояние на работниците и служителите и за състоянието на работната среда и трудовия процес
– Изготвяне на заключение за годността на служителите при изпълнение на даден вид работа и при прекратяване на трудовите взаимоотношения, превенция на професионално-обусловена заболяемост и трудовия травматизъм.
– Изготвяне на ежегодни обобщени анализи за здравното състояние на служителите във връзка с конкретните условия на труд въз основа на:
– резултатите от извършване на профилактичните прегледи и изследвания, вкл. задължителните при наличие на професионални рискови фактори;
– показателите на временна нетрудоспособност, с оформяне на групите от често и дълго боледували лица като носители на социално-значима заболеваемост в дадения обект;
– показателите на трайна нетрудоспособност по трудовопричинна връзка, профилактиката на инвалидизирането в труда;
– професионалната заболяемост и свързаните с труда заболявания, промоция на здравето на работното място;
– трудовия травматизъм, промоция на безопасността на работното място

Разработка на мерки за отстраняване и намаляване на риска за здравето

Оценка на работните процеси, оборудването, помещенията, работните места, организацията на труда и факторите на работната среда и трудовия процес и определяне на изложените на риск лица, вкл. “функционалното състояние”
– Изследване елементите на условията на труд: производствен микроклимат, осветление, шум и вибрации, прах, токсични вещества, физиологични фактори на работната среда организация на режим на труд, ергономична оценка и др.
– Изработване на карти за оценка на условията на труд на работното място
– Разработване на препоръки относно преустройството на работното място, организацията на труд, избор на средства за лична и колективна защита, трудово натоварване на заболелите служители
– Разработване на програми за намаляване и отстраняване на риска.

Обучение на ръководния персонал, служителите и представителите

Обучение на ръководния персонал, служителите и представителите в комитетите и групите по условия на труд по правилата за опазване на здравето и безопасността на работа.

Методична помощ за усъвършенстване на фирмената документация

Методична помощ за усъвършенстване на фирмената документация по проблема според изискванията на нормативните документи.

Бихме желали да обърнем Вашето внимание на обстоятелството, че ние предлагаме и реализираме действително комплексно обслужване по трудова медицина, включващо не само предвидените в Наредба №14 часове, но и необходимите измервания, а така също задължителните предварителни и периодични медицински прегледи, извършвани от специалисти с най-висока квалификация.